Co zmienia nowe prawo? Rozporządzenie określa metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji. Efektem wprowadzenia ww. rozporządzenia będzie przygotowanie nieskomplikowanego narzędzia umożliwiającego obliczanie całkowitego kosztu cyklu życia budynku.

Cel nowego prawa

Wprowadzenie przepisów ww. rozporządzenia powinno przyczynić się do ograniczenia nadmiernego stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Wprowadzi podstawę prawną umożliwiającą wybór oferty w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z wykorzystaniem rachunku kosztu cyklu życia budynku. Rozporządzenie nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Dla kogo?

Zamawiający jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty prawa publicznego, związki tych jednostek lub podmiotów oraz przedsiębiorstwa działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Termin

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2022

Kontakt

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

tel. 22 522 51 00

faks 22 522 51 05

e-mail: sekretariatDAB@mrit.gov.pl