Dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) na terenach, które do tej pory były wykluczone cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szybkim internetem. Już w przyszłym roku zacznie się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z internetu 100 Mb/s na tych samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast.

Projekt ustawy zakłada stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą miały bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego a także z usługami, które ułatwiają dostęp do technologii cyfrowych.
Projekt ustawy jest następstwem przyjęcia przez rząd 13 czerwca 2017 r. uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”. Jest to inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji, które chce, żeby wszystkim szkołom w Polsce zapewnić możliwość bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu. Wpisuje się ona w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Będzie to również jeden z największych w skali Unii Europejskiej program związany z cyfryzacją szkół wchodzących w skład systemu oświaty.
Nad OSE Ministerstwo Cyfryzacji pracuje od ubiegłego roku. Podczas pierwszej w historii kompleksowej inwentaryzacji stanu dostępu do internetu w szkołach okazało się, że tylko ok. 23 proc. z nich znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie ponad 40 proc. szkół korzysta z usług dostępu do internetu o przepustowościach, które nie przekraczają 10 Mb/s. Oznacza to, że większość tych szkół jest po prostu wykluczona cyfrowo. Natomiast brak powszechnego dostępu do szybkiego internetu w szkołach jest przeszkodą do budowania potencjału intelektualnego społeczeństwa i utrzymywania skutecznej przewagi konkurencyjnej gospodarki.
OSE będzie więc siecią wirtualną, która będzie się opierała na istniejącej albo planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej należącej do operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego, które wykonują działalność związaną z telekomunikacją (do której operator sieci OSE będzie musiał uzyskać dostęp). Projekt ustawy przewiduje także możliwość inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez operatora sieci OSE, ale tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia jednostkom oświatowym dostępu do sieci OSE.
Operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, nadzorowany przez Ministra Cyfryzacji.
Koszty funkcjonowania OSE pokryje budżet państwa, ale też są podejmowane działania w celu pozyskania środków na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Wprowadzenie OSE może zmienić sposób kształcenia uczniów i nauczycieli przez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych przez internet (np. zapewnianych dotychczas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub jego podległe jednostki). Przyczyni się również do rozwoju nowych form kształcenia oraz kompetencji i umiejętności cyfrowych, w tym powszechnej nauki programowania.
Jednak najważniejszym celem wprowadzenia OSE jest wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, a zwłaszcza tych, którzy mieszkają na terenach słabo zaludnionych, uczą się w szkołach, gdzie jest niewielu uczniów, dla których dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii jest podstawowym elementem podnoszenia ich potencjału edukacyjnego.
Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw, zaś świadczenie usług pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r.