Żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych trzeba się legitymować określonym okresem zatrudnienia. Do końca maja to świadczenie będzie wynosiło 831,10 zł przez pierwsze trzy miesiące, a później będzie to 652,60 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą wsparcia dla osób, które straciły pracę. Aby go otrzymać, trzeba wcześniej być zatrudnionym co najmniej przez rok w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestracje w Powiatowym Urzędzie Pracy, a za tę pracę dostawać co najmniej minimalne wynagrodzenie, czyli w 2017 – 2000 zł brutto, a teraz 2100 zł brutto. Od wynagrodzenia musiały być również odprowadzane odpowiednie składki.
Podczas rejestracji w PUP otrzymuje się czasem propozycje szkoleń, pracy itd. Odrzucenie takiej propozycji oznacza utratę statusu bezrobotnego na 120 dni, a tym samym utratę prawa do zasiłku. Zasiłek przysługuje więc tylko takiemu bezrobotnemu, dla którego nie ma odpowiednich propozycji
Wsparcie dla bezrobotnych w postaci zasiłku przysługuje również wtedy, m.in. gdy w ciągu 18 miesięcy, które poprzedzają dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku bezrobotny:
pracował na podstawie umowy agencyjnej albo umowy zlecenia, pod warunkiem, że podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ale pod warunkiem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy była kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie – nie może to być jednak ,,mały ZUS’’.
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2018 r.?
Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na 6 - 12 miesięcy w trzech różnych wariantach, które zależą od stażu pracy bezrobotnego. Świadczenie to jest waloryzowane w czerwcu każdego roku.
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi:
- podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) –w ciągu pierwszych trzech miesięcy 831,10 zł brutto, później 652,60 zł brutto;
- obniżony - 80 % (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych trzech miesięcy 664,90 zł, później 522,10 zł;
- podwyższony - 120 % (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych trzech miesięcy 997,40 zł; później 783,20 zł.
Bezrobotny może ubiegać się o zasiłek za każdy dzień kalendarzowy po upływie siedmiu dni od dnia zarejestrowania się w PUP.
Kiedy zasiłek nie przysługuje?
Bezrobotny nie ma prawa do zasiłku nie tylko jeśli nie spełnia wskazanych wyżej wymagań ale też wtedy, gdy:
- odmówi propozycji pracy, szkolenia, stażu itd. z urzędu pracy;
- w ciągu sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał umowę o pracy albo stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (wyjątkiem jest tylko likwidacja firmy, stanowiska pracy albo rezygnacja z pracy z winy pracodawcy, który naruszył przepisy Kodeksu pracy);
- został zwolniony z pracy dyscyplinarnie;
- otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
Przesłanki, które decydują o nieprzyznaniu bezrobotnemu zasiłku dla bezrobotnych są opisane w art. 75 ustawy o promocji o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.